Facebook Pixel Polityka prywatności serwisu Host1.eu

Polityka Prywatności
WWW.HOST1.EU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.host1.eu jest HOST1, NIP DE­212789176, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Eisenbergerstrasse 13, 58708 Menden, Germany (Niemcy), adres poczty elektronicznej (e-mail): info@host1.eu, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 • Dane osobowe Usługobiorcy sa przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sa przetwarzane oraz przechowywane w postaci umozliwiajacej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłuzej niz jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.
  • Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w tresci niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.host1.eu.

§2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów marketingowych (Newsletter), informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie www.host1.eu.
 • Administrator przetwarza nastepujace dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko,
  • NIP
  • PESEL
  • Seria i nr dowodu osobistego,
  • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu.
 • Administrator może przetwarzać nastepujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

§3
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 • Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej strona lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotycza.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub koniecznosci podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

§4
PRAWO KONTROLI, DOSTEPU DO TRESCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli sa one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostaly zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@host1.eu.

§5
PLIKI "COOKIES"

 • Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich uzycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajduja sie informacje niezbedne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególnosci tych wymagajacych autoryzacji.
 • W ramach Serwisu stosowane sa trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.
  • „Cookies” „sesyjne” sa plikami tymczasowymi, które przechowywane sa w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane sa w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestruja konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostepu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przegladarki.  Szczegółowe informacje o możliwosci i sposobach obsługi plików „cookies” dostepne są w ustawieniach oprogramowania (przegladarki internetowej).

§6
POSTANOWIENIA KONCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczna.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.host1.eu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zaufaj naszym usługom, bo wyróżnia je:
Dodatkowe pakiety Dla każdego coś dobrego!!! Kupując pakiet hostingowy, otrzymasz w cenie Abonamentu domenę + certyfikat SSL, na okres jednego roku.
Niezwykła wydajność dysków SSD i NVMe Dzięki wykorzystaniu tylko najszybszych dostępnych na rynku dysków w technologii SSD oraz NVMe. Nasze usługi charakteryzują się niesamowitą wydajnością.
Bezpłatna pomoc on-line Dostępna 24/h Zmawiając usługi oferowane w firmie Host1, możesz zawsze liczyć na doskonałą obsługę oraz profesjonalne doradztwo, oparte na dużym doświadczeniu.
Doskonałe ceny Atrakcyjna oferta Atrakcyjna oferta hostingu i serwerów, przeznaczonych do uruchamiania serwisów internetowych, aplikacji biznesowych oraz innych usług internetowych.
Zaufali nam:
Nasza infrastruktura
Informujemy, iż na naszej stronie, używamy plików Cookies, które są potrzebne do prawidłowego świadczenia naszych usług. Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej/ Zaakceptuj
Host1 Adrian Zajonz Eisenbergerstr. 13 58708 Menden, Niemcy Europejski ID-Ust.-Nr.: DE 212789176