Regulamin Host1

§1 Definicje i przedmiot umowy 

Pojęcia użyte poniżej oznaczają
 • Dostawca  ­ podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami  poniższego regulaminu, tj. Host1 Adrian Zajonz, ul. Eisenbergerstr. 13, 58708 Menden, Germany,  NIP DE­212789176. 
 • Klient ­ osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości  prawnej, posiadająca zdolność prawną – która zamierza lub już korzysta z usług dostawcy. 
 • Usługa ­ pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Dostawcy lub w Cenniku usług 

Dostawca jest odpowiedzialny za obsługę serwerów zgodnie z umową zawartą z klientem lub do świadczenia usług najwyższej jakości i zapewnienia najlepszej jakości połaczenia serwerów do sieci internetowej.

§2 Zmiana umowy 

Zmiany warunków umowy obowiązują dopiero wtedy, gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez dostawcę. Dostawca jest uprawniony do zmiany bądź uzupełnienia warunków ogólnych umowy. Klient ma prawo nie zgodzić się z nowymi warunkami, w takim wypadku musi odwołać się w ciągu 2 tygodni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie warunków umowy na adres siedziby firmy dostawcy. W przeciwnym razie zaczynają one obwiązywać zgodnie z zapowiedzią. Dostawca ma za zadanie pisemnie lub droga elektroniczną zwrócić klientowi uwagę, że zmiany umowy będą uważane za zaakceptowane, jeśli klient nie przedstawił pisemnego niezaakceptowania warunków. 

§3 Zobowiązania dostawcy 

 • Dostawca zapewnia dostępność infrastruktury internetowej wynoszącą 99,5% w ciągu roku, z wyjątkiem, gdy dostępność nie jest możliwa z przyczyn technicznych bądź innych, na które dostawca nie ma wpływu (siły wyższe, wina osób trzecich itd.) lub też z ewidentnej winy po stronie klienta.
 • O ile nie zostało ustalone inaczej w umowie z klientem, dostawca nie zapewnia klientowi bezpłatnego wsparcia technicznego (pomocy technicznej). Pomoc jest świadczona w dni robocze pocztą elektroniczną lub telefonicznie w normalnych godzinach pracy biura. Dostawca nie udziela bezpośredniej pomocy klientom klienta, o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • O ile nie zostało ustalone inaczej, usługi należące do obszaru działalności dostawcy mogą być   zlecone do wykonania fachowym współpracownikom, a także osobom trzecim
 • W przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, integralności i dostępności sieci, serwerów, oprogramowania czy też danych przez klienta, dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego bądź stałego zablokowania konta www, serwera wirtualnego lub serwera dedykowanego klienta, podając dokładną przyczynę i powiadamiając klienta tuż przed lub już po zastosowanej blokadzie.

§4 Domeny internetowe  

 • Jeśli klient rejestruje domenę poprzez dostawcę, umowa dochodzi do skutku wyłącznie pomiędzy klientem i usługodawcą domen, natomiast dostawca występuje tylko w roli przedstawiciela klienta. Obowiązują zatem warunki firmy świadczącej usługę. 
 • Dostawca nie ma żadnego wpływu na przyznanie domeny klientowi. Nie może zatem zagwarantować, że domena, o którą prosi klient, zostanie mu przydzielona i jest wolna od praw osób trzecich czy też będzie istniała przez długi czas. Dotyczy to również subdomen podporządkowanych domenie dostawcy.
 • W przypadku, gdy klient zostanie poproszony przez osoby trzecie o usunięcie domeny internetowej, gdyż narusza ona rzekomo prawa osób trzecich, klient powinien niezwłocznie poinformować dostawcę. W takim wypadku dostawca jest uprawniony do zrezygnowania z domeny w imieniu klienta. 
 • Klient uwalnia dostawcę z roszczeń osób trzecich opartych na nieodpowiednim używaniu domeny internetowej przez klienta.

§5 Treść informacji zamieszczonych na serwerze web 

Klient nie ma prawa naruszać ustawowych zakazów poprzez swoją prezencję internetową, jak również poprzez zamieszczone materiały i banery. Dotyczy to także dobrych zwyczajów oraz praw osób trzecich (marki, prawo ochrony danych osobowych, prawa autorskie itd.). W   szczególności klient zobowiązuje się do niezamieszczania treści pornograficznych, materiałów niezgodnych z prawem, do których nie posiada praw autorskich. W przypadku naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań dostawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług w trybie natychmiastowym. 

§6 Zobowiązania klienta  

 • Klient zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są poprawne i pełne. Zobowiązuje się do poinformowania dostawcy odpowiednio wcześnie o zmianach w tych danych oraz do potwierdzenia poprawności danych na życzenie dostawcy w ciągu 15 dni od uzyskania dostępu do serwera. Dotyczy to przede wszystkim nazwiska, adresu pocztowego, adresu e­mail oraz numeru telefonu klienta. 
 • Klient zobowiązuje się do trzymania otrzymanych haseł dostępu w całkowitej tajemnicy oraz do niezwłocznego poinformowania dostawcy, jeśli hasło dostanie się w ręce osób trzecich. 
 • Klient zobowiązuje się do zrezygnowania z technik tworzenia aplikacji powodujących nadmierne wykorzystywanie zasobów dostawcy. Nie dotyczy to serwerów, które zostały udostępnione klientowi do wyłącznego użytku (serwery dedykowane, kolokacja) 
 • Klient zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania antywirusowego, a także innych programów diagnostycznych oraz do dbania o bezpieczeństwo 
 • Jeśli zamówiony przez klienta transfer danych przekroczy określoną wartość graniczną w danym   miesiącu, dostawca ma obowiązek doliczyć klientowi do rachunku odpowiednią sumę za przekroczenie pojemności transferu zgodnie z aktualnym cennikiem. 
 • Klient zobowiązuje się także do nieprzeprowadzania następujących czynności, wykorzystując zasoby dostawcy:
  • Nieupoważnione włamywanie się do obcych systemów komputerowych (hackowanie); 
  • Utrudnianie działania obcym systemom komputerowym poprzez wysyłanie/przekierowywanie strumienia danych i/lub e­maili (spam/mail­bombing);  
  • Poszukiwanie otwartych punktów dostępu do systemów komputerowych (port scanning); 
  • Wysyłanie maili do osób trzecich w celach reklamowych, o ile adresat nie wykazał specjalnego zainteresowania (np. poprzez wcześniejsze stosunki handlowe); 
  • Fałszowanie adresów IP, nagłówków e­mail i news, jak również rozprzestrzenianie wirusów 

Jeśli klient naruszy którekolwiek z wymienionych zobowiązań, dostawca ma prawo do natychmiastowego zawieszania świadczenia usług na rzecz tego klienta oraz obowiązek dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

§7 Kupno, zastrzeżenie własności  

Do momentu pełnej zapłaty kwoty zakupu, cały dostarczony towar/usługa jest własnością dostawcy. Jeśli klient zalega z zapłatą za dostarczony towar/usługę, dostawca może, nie   naruszając prawa, odebrać dostarczone produkty w celu zabezpieczenia swoich praw, informując uprzednio o tym klienta i ustanawiając ostateczny termin spłaty.

§8 Wypowiedzenie umowy i jego skutki   

 • Terminy prawidłowego wypowiedzenia dla obu stron umowy wynikają z oferty wcześniej ustalonej   przez dostawcę. 
 • Prawo obu stron nie zostaje naruszone, gdy wypowiedzenie odbywa się z ważnej przyczyny. Ważnym powodem dla dostawcy jest przede wszystkim, gdy klient:
  • Zalega z opłatą;
  • Naruszył jedno ze zobowiązań opisanych w §5 i §6
 • Jeśli klient nie odstąpił swojej domeny do końca okresu wypowiedzenia pod opiekę innemu dostawcy, dostawca ma prawo udostępnić domenę w imieniu klienta
 • Wypowiedzenie umowy jest możliwe zarówno drogą pocztową na adres firmy dostawcy, jak   również drogą elektroniczną na adres info@host1.eu. 

§9 Długość trwania umowy i termin wypowiedzenia umowy   

 • Umowa rozpoczyna się z chwilą zamówienia usługi i obowiązuje zgodnie z opisem usługi przez   miesiąc bądź dłużej 
 • Umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny okres, jeśli nie została wypowiedziana przynajmniej 14 dni przed upłynięciem okresu jej obowiązywania

§10 Ceny i opłaty   

 • Konto klienta jest obciążane z góry za każdy miesiąc w pierwszy tygodniu tegoż miesiąca przez     dostawcę zgodnie z ustaleniami przy podpisywaniu zlecenia.  
 • W przypadku, gdy klient nie wypełni na czas obowiązku uiszczenia opłat, winien jest on, licząc od upływu terminu płatności, dodatkowe odsetki ustawowe w skali rocznej. Jeśli klient zwleka z opłatami dłużej niż 1 miesiąc od terminu płatności, dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę. 
 • Dostawca ma w każdym momencie prawo do zwiększenia cen. Jeśli wzrost cen zdecydowanie przekracza wzrost ogólnych kosztów utrzymania, klientowi przysługuje nadzwyczajne prawo wypowiedzenia umowy, o ile zrobi to przed wejściem w życie nowych cen. Jeśli klient nie skorzysta z prawa do wypowiedzenia, umowa jest kontynuowana na nowych warunkach. 
 • Dostawca ma prawo do aktywacji domeny dopiero po otrzymaniu wpłaty za opłaty rejestracyjne domeny.

§11 Prawa osób trzecich    

 • Klient wyraźnie zapewnia, że treść przygotowanych przez niego stron internetowych i/lub aplikacji   nie narusza ani prawa europejskiego, ani prawa jego kraju ojczystego, a w szczególności nie   narusza praw autorskich, ustawy o ochronie danych osobowych ani ustawy o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji. Dostawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania stron internetowych nieodpowiedniej treści. Dostawca w takim przypadku poinformuje niezwłocznie zleceniodawcę o usunięciu stron internetowych. Podobnie w przypadku, gdy dostawca zostanie poproszony przez osoby trzecie o zmianę lub usunięcie treści z jednej ze stron, gdyż rzekomo naruszają prawa osób       trzecich.    
 • W przypadku, gdy klient może dowieść, iż prawa osób trzecich nie zostały w żaden sposób     naruszone, dostawca natychmiast udostępni ponownie strony internetowe. Klient uwalnia dostawcę od roszczeń odszkodowawczych osobom trzecim, które to roszczenia opierają się na niedozwolonej treści strony internetowej/aplikacji klienta. 

§12 Prawa autorskie, umowa licencyjna    

 • Jeśli dostawca stworzył prezencję internetową dla klienta lub dla osób trzecich na zlecenie klienta,   klient otrzymuje prawo używania utworzonych przez dostawcę stron (ale nie na wyłączność) na czas trwania stosunku zobowiązaniowego.   
 • Jeśli dostawca udostępnia klientowi oprogramowanie (np. systemy operacyjne), przekazuje on mu prawo (ale nie na wyłączność) używania oprogramowania na czas trwania umowy. W każdym przypadku udostępnienia oprogramowania obowiązują warunki licencyjne poszczególnych producentów oprogramowania.
 • W momencie, gdy prawo do użytkowania wygasa (np. przez zakończenie się umowy), klient ma   obowiązek zwrócić dostawcy wszystkie nośniki danych z programami, ewentualne kopie, jak również pisemną dokumentację i pomoce reklamowe. Klient jest zobowiązany usunąć wszelkie oprogramowanie znajdujące się na używanym przez niego serwerze, jeśli jest ustawowo zobowiązany do przetrzymywania danych lub oprogramowania wówczas we własnym zakresie zobowiązuje się do zabezpieczenia danych i migrowania oprogramowania przed usunięciem z serwera dostawcy. 

§13 Gwarancja      

 • Dostawca ma prawo do wymiany urządzeń technicznych lub ich części oraz do innych technicznych zmian. Wymienione sprzęty stają się własnością dostawcy. 
 • Klient ma obowiązek sprawdzić wypożyczone towary pod względem uszkodzeń, braków, niezgodności ilości zaraz po otrzymaniu do nich dostępu. Klient jest zobowiązany zgłosić pisemną reklamację z tytułu wad towaru zaraz po ich odkryciu. 
 • Jeśli tylko reklamacja z tytułu wad towaru złożona zgodnie z przepisami jest uzasadniona, dostawca dostarcza bezpłatnie towar zastępczy. Dostawca ma prawo do naprawy (w ramach   gwarancji) wad zamiast dostarczenia towaru zastępczego. Dostawca ma obowiązek skorzystać z prawa wyboru (wymiana towaru czy jego naprawa) najpóźniej 10 dni po otrzymaniu reklamacji z   tytułu wad. W przeciwnym wypadku prawo wyboru przechodzi na klienta. Jeśli naprawa lub dostarczenie towaru zastępczego nie powiodło się, klient ma prawo domagać się rozwiązania   umowy sprzedaży z powodu wad fizycznych lub obniżenia ceny sprzedaży.   
 • Klient ma obowiązek w miarę możliwości wspomóc dostawcę w usunięciu wad. Klient musi zapewnić, że usunięcie błędów, a przede wszystkimi wymiana maszyn, programów, danych oraz   nośników danych jest konieczne. 
 • Dostawca zwraca uwagę na to, że według obecnego stanu technicznego nie jest możliwe, aby   stworzyć takie oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, który by pracował bezbłędnie w każdej   możliwej kombinacji aplikacji. Dostawca nie gwarantuje, że otrzymane przez klienta oprogramowanie tudzież sprzęty spełnią jego oczekiwania. Dostawca gwarantuje tylko, że oprogramowanie/sprzęt działa zgodnie z opisem otrzymanym od producenta w momencie aktywacji przy normalnych warunkach działania i odpowiednim utrzymaniu. Za błędy ze strony   producenta dostawca nie odpowiada. 

§14 Ograniczenie odpowiedzialności     

 • Dostawca odpowiada z tytułu prawnego wyłącznie na zasadach zamieszonych w niniejszym paragrafie.
 • Na wypadek rażącego niedbalstwa dostawca odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi, w razie szkód majątkowych jednak do kwoty maksymalnej 5.000 zł. 
 • Na wypadek nieznacznego niedbalstwa dostawca odpowiada tylko w razie naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z umowy. W tych przypadkach dostawca odpowiada jedynie za przewidywalne, typowe dla danego typu umowy szkody, przy szkodach majątkowych   do kwoty maksymalnej 5.000 zł. 
 • Odpowiedzialność za wszelkie pozostałe szkody, w szczególności szkody następcze, pośrednie oraz utracone korzyści jest wykluczona.
 • O ile odpowiedzialność dostawcy jest wyłączona lub ograniczona, jest także wyłączona lub   ograniczona odpowiedzialność osób zatrudnionych przez dostawcę, pracobiorców, współpracowników dostawcy, przedstawicieli oraz pomocników dłużnika wykonujących jego     świadczenia

§15 Ochrona danych osobowych    

 • Dostawca jest administratorem danych osobowych, przetwarza je z zachowaniem zasad  określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002  r., Nr 101, poz. 926, z późn.  zm.) (dalej: u.o.d.o.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.). 
 • Dostawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych  bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego  Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy. 
 • Zawierając Umowę Klient oświadcza, że  wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści  danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych. 
 • Dostawca zobowiązuje  się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych  osób trzecich oraz do ich  nieudostępniania innym podmiotom. 

§16 Zwolnienie z obowiązków

Klient jest zobowiązany do zwolnienia dostawcy z obowiązku odpowiadania na ewentualne   roszszczenia osób trzecich oparte na bezprawnej działalności klienta lub błędach w treści   informacji bez niego udostępnionych. Dotyczy to przede wszystkim praw autorskich, ochrony danych i naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

§17 Prawo mające zastosowanie, właściwość miejscowa sądu    

 • Umowa podlega prawu Unii Europejskiej. 
 • Jeśli klient jest kupcem odpowiadającym wszystkim wymaganiom prawa handlowego, podlega siedzibie sądu miejscowego dostawcy

§18 Postanowienia końcowe    

 • Wszystkie wyjaśnienia dostawcy mogą być kierowane drogą elektroniczną do klienta. Dotyczy to   również rozliczeń w ramach stosunku zobowiązaniowego. 
 • W przypadku, gdy inne przedsiębiorstwo przejmie działalność dostawcy i zaoferuje klientowi podpisanie umowy odpowiadającej umowie zawartej z dostawcą, dostawca może wypowiedzieć istniejącą umowę. 
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest nieskuteczne lub umowa zawiera luki   wymagające uzupełnienia, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Na miejsce nieskutecznego postanowienia lub luki w umowie wchodzi regulacja zbliżona celem ekonomicznym umowy, który wcześniej powinien zostać ustalony przez obie strony, na wypadek nieskuteczności   postanowienia umowy.

§19 PLIKI "COOKIES"   

 • Host1 Adrian Zajonz używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony)
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie strony. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zaufaj naszym usługom,
bo wyróżnia je

Znakomita oferta serwerów dedykowanych

Dodatkowe pakiety

Dla każdego coś dobrego!!!

Kupując pakiet hostingowy, otrzymasz w cenie Abonamentu domenę + certyfikat SSL, na okres jednego roku.

Wydajne serwery dedykowane i wirtualne

Niezwykła wydajność dysków.

SSD i NVMe

Dzięki wykorzystaniu tylko najszybszych dostępnych na rynku dysków w technologii SSD oraz NVMe. Nasze usługi charakteryzują się niesamowitą wydajnością.

Hosting support 24/7

Bezpłatna pomoc on-line

Dostępna 24/h

Zmawiając usługi oferowane w firmie Host1, możesz zawsze liczyć na doskonałą obsługę oraz profesjonalne doradztwo, oparte na dużym doświadczeniu.

Tanie serwery dedykowane

Doskonałe ceny

Atrakcyjna oferta

Atrakcyjna oferta hostingu i serwerów, przeznaczonych do uruchamiania serwisów internetowych, aplikacji biznesowych oraz innych usług internetowych.

Zaufali nam

 • Futbolowo.pl
 • Agora
 • nportal.pl
 • lizardmedia
 • Prometeusz

Nasza infrastruktura
 • Juniper
 • Microsoft Server
 • vmware
 • cisco
 • Intel
 • Supermicro
Informujemy, iż na naszej stronie, używamy plików Cookies, które są potrzebne do prawidłowego świadczenia naszych usług. Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej/ Zaakceptuj
facebook