Facebook Pixel Regulamin serwisu Host1.eu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.HOST1.EU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis internetowy działający pod adresem www.host1.eu prowadzony jest przez HOST1 - Adrian Zajonz, NIP DE212789176, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:
  ul. Eisenbergerstrasse 13, 58708 Menden, Germany (Niemcy),
  adres poczty elektronicznej (e-mail): info@host1.eu,
  numer telefonu: +48 12 210 02 02 (Infolinia Polska).
 • Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.host1.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.host1.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Kodeksu cywilnego;
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
  • Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE

 • FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 • KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 • LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 • PORÓWNYWARKA SERWERÓW - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na dokonanie porównania usług świadczonych w Serwisie.
 • OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg miesięcy - okres 12 kolejnych dni, chyba że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę określonej usługi. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność 12 miesięcznych Okresów Abonamentowych, chyba że Konsument wniesie o zwrot dokonanej nadpłaty. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego.
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 • SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.host1.eu.
 • USŁUGODAWCA, DOSTAWCA – HOST1 , numer NIP DE­212789176, ul. Eisenbergerstrasse 13, 58708 Menden, Germany (Niemcy).
 • USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 • WYSZUKIWARKA DOMEN - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na wyszukiwanie określonych domen internetowych na podstawie podanych przez Usługobiorcę słów, zwrotów lub znaków.

§3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • Dostęp do Panelu Klienta,
  • prowadzenie Konta w Serwisie,
  • Porównywarka Serwerów,
  • Wyszukiwarka Domen,
  • hosting (podstawowy oraz do rozwiązań biznesowych),
  • usługa serwera (serwerów VPS oraz serwerów dedykowanych),
  • usługa kolokacji zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej w danym pakiecie,
  • udostępnienie powierzchni dysku i/lub pasma łącza oraz uruchomienie dostępnych elementów składowych zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej w danym pakiecie,
  • usługa obsługi rejestracji i odnowień domen internetowych i utrzymaniem danych na serwerach,
  • usługa obsługi technicznej,
  • usługi związane z certyfikatem SSL.
 • Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§4
WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) do c) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. d) do j) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu oraz w zależności od wybranego pakietu. Usługi dostępne w płatnych pakietach są dostępne po ich opłaceniu.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego pakietu (usługi) na warunkach podanych w jego opisie.
 • Cena pakietu (usługi) uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN)
  • zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT 19% dla osób fizycznych i przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz przedsiębiorstw nie posiadających aktywnego NIP EU.
  • zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT 0% dla przedsiębiorstw posiadających aktywny NIP EU i nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
 • Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay.pl) lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy IBAN PL 33 1050 1171 1000 0022 92233042 niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia płatnego pakietu.
 • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 • Operatorem płatności jest Dotpay sp z o.o.
 • Realizacja usługi będącej przedmiotem zamówienia następuje po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z cennikiem Serwisu.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Porównywarki Serwerów zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki Domen zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na hostingu zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu serwera zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na kolokacji serwera zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni dysku i/lub pasma łącza zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na obsłudze rejestracji i odnowień domen internetowych i utrzymaniu danych na serwerach zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta. Jeśli Usługobiorca rejestruje domenę za pośrednictwem Dostawcy, umowa dochodzi do skutku wyłącznie pomiędzy Usługobiorcą, a usługodawcą domen, natomiast Dostawca występuje tylko w roli pośrednika. W takich przypadkach Usługobiorcę obowiązują również regulaminy oraz warunki podmiotu świadczącego usługę domeny internetowej.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na obsłudze technicznej zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi. Pomoc jest świadczona w dni robocze pocztą elektroniczną lub telefonicznie w godzinach pracy biura. Dostawca nie udziela bezpośredniej pomocy klientom Usługobiorcy, chyba, że umowa stanowi inaczej.
  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na usługach związanych z certyfikatem SSL zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Jeśli nie zostało ustalone inaczej, usługi świadczone przez Dostawcę mogą być zlecone do wykonania współpracownikom lub podwykonawcom.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca nie ma prawa naruszać ustawowych zakazów poprzez swoją prezencję internetową, jak również poprzez zamieszczone materiały i banery.
 • Pod rygorem natychmiastowego zawieszania świadczenia usług, Usługobiorca jest zobowiązany do niewykonywania poniższych czynności, wykorzystując zasoby Dostawcy:
  • nieupoważnione włamywanie się do obcych systemów komputerowych (hackowanie);
  • prowadzenie ataków DDOS;
  • utrudnianie działania obcym systemom komputerowym poprzez wysyłanie/przekierowywanie strumienia danych i/lub e­maili (SPAM/mail­bombing);
  • poszukiwanie otwartych punktów dostępu do systemów komputerowych (port scanning);
  • wysyłanie maili do osób trzecich w celach reklamowych, o ile adresat nie wyraził na to zgody;
  • fałszowanie adresów IP, nagłówków e­mail i news, jak również rozprzestrzenianie wirusów;
  • instalowanie serwerów gier, chyba że postanowiono inaczej lub oferta przewiduje instalacje gier.

§5
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
 • Okres wypowiedzenia:
  • Dla serwerów wirtualnych: Umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny Okres Abonamentowy, jeśli nie została wypowiedziana przynajmniej 30 dni przed zakończeniem trwającego Okresu Abonamentowego, chyba że strony ustaliły inaczej
  • Dla serwerów dedykowanych: Umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny Okres Abonamentowy, jeśli nie została wypowiedziana przynajmniej 30 dni przed zakończeniem trwającego Okresu Abonamentowego, chyba że strony ustaliły inaczej.
  • Dla hostingów: Umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny Okres Abonamentowy, jeśli nie została wypowiedziana przynajmniej 30 dni przed zakończeniem trwającego Okresu Abonamentowego lub w okresie testowym trwającym 14 dni od daty uruchomienia hostingu, chyba że strony ustaliły inaczej.
 • Usługa serwerów jest uruchamiana nie wcześniej niż w dacie zawarcia umowy.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

§6
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@host1.eu.
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
  • W przypadku reklamacji Usługobiorcy będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§8
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.host1.eu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością HOST1 , numer NIP DE­212789176, ul. Eisenbergerstrasse 13, 58708 Menden, Germany (Niemcy). Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.host1.eu, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.host1.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników w usłudze Hosting.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych Użytkowników w usługach Serwery wirtualne oraz Serwery dedykowane.
 • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 • Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  • za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  • w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  • za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  • za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  • za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  • za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  • za skutki związane z utratą hasła.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 • Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 • Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 • Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zaufaj naszym usługom, bo wyróżnia je:
Dodatkowe pakiety Dla każdego coś dobrego!!! Kupując pakiet hostingowy, otrzymasz w cenie Abonamentu domenę + certyfikat SSL, na okres jednego roku.
Niezwykła wydajność dysków SSD i NVMe Dzięki wykorzystaniu tylko najszybszych dostępnych na rynku dysków w technologii SSD oraz NVMe. Nasze usługi charakteryzują się niesamowitą wydajnością.
Bezpłatna pomoc on-line Dostępna 24/h Zmawiając usługi oferowane w firmie Host1, możesz zawsze liczyć na doskonałą obsługę oraz profesjonalne doradztwo, oparte na dużym doświadczeniu.
Doskonałe ceny Atrakcyjna oferta Atrakcyjna oferta hostingu i serwerów, przeznaczonych do uruchamiania serwisów internetowych, aplikacji biznesowych oraz innych usług internetowych.
Zaufali nam:
Nasza infrastruktura
Informujemy, iż na naszej stronie, używamy plików Cookies, które są potrzebne do prawidłowego świadczenia naszych usług. Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej/ Zaakceptuj
Host1 Adrian Zajonz Eisenbergerstr. 13 58708 Menden, Niemcy Europejski ID-Ust.-Nr.: DE 212789176